English (United Kingdom)

ปฎิทินข่าวประชาสัมพันธ์

 

Notepad-Bloc-notes-icon

ถ้าท่านสนใจทำวิจัย หรือเสนอหัวข้อวิจัย สามารถส่งข้อความมาที่อีเมล
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday30
mod_vvisit_counterYesterday30
mod_vvisit_counterThis week115
mod_vvisit_counterLast week156
mod_vvisit_counterThis month30
mod_vvisit_counterLast month734
mod_vvisit_counterAll118737

ผู้เข้าเยี่ยมชม (20 นาทีก่อน) : 2
Your IP: 192.168.5.254
,
Today: Dec 01, 2021
Home Projects

ผลงานวิจัย

กลุ่มงานวิจัยการบริหารจัดการที่ดิน
โครงการการศึกษาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด PDF Print E-mail
กลุ่มงานวิจัยการบริหารจัดการที่ดิน

ปีพุทธศักราช 2544

รศ.ดร.วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ และคณะ

            จากความต้องการใช้ที่ดินที่เพิ่มขึ้น แต่ขาดมาตรการทางกฎหมายที่รัดกุมที่จะจำกัดขนาดของการถือครองที่ดิน และไม่มีกลไกใดที่จะยับยั้งการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการใช้ที่ดินและในแง่ของความเป็นธรรม โครงการศึกษาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และกฏหมายเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ทำการศึกษาและเสนอให้ใช้มาตรการ ที่สำคัญรวม 4 ประการ คือ มาตรการปฏิรูปที่ดิน ธนาคารที่ดิน การจัดรูปที่ดิน และภาษีที่ดิน และควรจะรวมศูนย์การบริหารโดยอาจจัดตั้งเป็นองค์กรที่เรียกว่า “องค์การบริหารจัดการที่ดิน” ส่วนภาษีที่ดินควรปรับปรุงให้มีอัตราก้าวหน้าไปตามจำนวนของที่ดินที่ถือครอง นอกนั้น เป็นข้อเสนอแนะเรื่องการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดให้มี เอกสารสิทธิ์เพียงชนิดเดียวเป็นโฉนดที่ดิน การจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ดินที่เข้าถึงได้ง่าย และโปร่งใส การบูรณาการองค์กรและกฎหมาย และควรหาทางนำที่ดินที่ถูกทอดทิ้ง ไม่ใช้ประโยชน์ เนื่องจากติดภาระกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่กลายเป็น NPL มาใช้ประโยชน์โดยมิให้กระทบถึงสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีอยู่

Attachments:
FileDescriptionUploaderFile size
Download this file (PDF01-01.pdf)เอกสารโครงการการศึกษาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุดAdministrator146 Kb
Last Updated on Saturday, 27 August 2011 21:35

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดิน PDF Print E-mail
กลุ่มงานวิจัยการบริหารจัดการที่ดิน

ปีพุทธศักราช 2547

ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
ดร.วีระชัย นาควิบูลวงศ์
นายสถิตย์พงศ์ สุดชูเกียรติ

            คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน พุทธศักราช 2497 หมวด 2 ว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน โดยมีอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบายภาพรวมเกี่ยวกับที่ดินของประเทศ แต่ต่อมามีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับที่ดินออกมาใช้บังคับเพิ่มเติมและตั้งคณะกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหลายชุด ทำให้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และนโยบายที่ถูกจัดวางขึ้นในเวลาต่อมาไม่ได้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน และยังมีช่องว่างของ การดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายอยู่หลายประการ การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็น การวิเคราะห์ปัญหา พิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดินให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้จริงต่อไป

Attachments:
FileDescriptionUploaderFile size
Download this file (PDF01-02.pdf)เอกสารการศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดินAdministrator98 Kb
Last Updated on Saturday, 27 August 2011 22:09

ปัญหาและอุปสรรคการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ศึกษากรณีกฎหมายและ แนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดให้เช่า PDF Print E-mail
กลุ่มงานวิจัยการบริหารจัดการที่ดิน

ปีพุทธศักราช 2551

ว่าที่ ร.ต.วาสิทธิ์  นนทสิน
นายชรินทร  เข็มราช

            ที่ราชพัสดุอันประกอบไปด้วย สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และทรัพย์สินแผ่นดินประเภทธรรมดา เป็นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ที่ถือกรรมสิทธิ์โดยกระทรวงการคลัง และบริหารจัดการโดยกรมธนารักษ์ ในพื้นที่ประมาณ 12.5 ล้านไร่ จัดให้ส่วนราชการต่างๆ ใช้ประโยชน์ในทางราชการเป็นภารกิจหลัก ที่เหลืออีกบางส่วนนำไปจัดหาผลประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้เข้างบประมาณแผ่นดิน เป็นภารกิจรอง ในอดีต การนำที่ราชพัสดุที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการไปจัดหาผลประโยชน์ไม่เน้นค่าตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ วิธีการไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นการมุ่งสงเคราะห์ผู้เช่าและรักษากรรมสิทธิ์ที่ดินไว้ จำนวนกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับมีเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น แต่ปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการจัดหาผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ด้านกฎหมายหลัก กฎหมายรอง มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ นโยบายของรัฐบาล การโต้แย้งอำนาจบริหารจัดการจากส่วนราชการต่างๆ การโต้แย้งกรรมสิทธิ์และบุกรุกเข้าครอบครองใช้ประโยชน์โดยภาคเอกชน เป็นปัญหาที่กระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์ต้องเร่งจัดหากลยุทธ์ต่างๆ มาบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Attachments:
FileDescriptionUploaderFile size
Download this file (PDF01-03.pdf)เอกสารปัญหาและอุปสรรคการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ศึกษากรณีกฎหมายและ แนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดให้เช่าAdministrator145 Kb
Download this file (cover.pdf)ปกหน้าหน้าปกรายงานฉบับสมบูรณ์Sangdao Laemthong113 Kb
Download this file (perface.pdf)คำนำคำนำSangdao Laemthong46 Kb
Download this file (content.pdf)สารบัญสารบัญSangdao Laemthong70 Kb
Download this file (c1.pdf)บทที่ 1บทนำSangdao Laemthong89 Kb
Download this file (c2.pdf)บทที่ 2แนวคิด ที่มา และรูปแบบการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุSangdao Laemthong474 Kb
Download this file (c3.pdf)บทที่ 3กฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุในปัจจุบันSangdao Laemthong404 Kb
Download this file (c4.pdf)บทที่ 4วิเคราะห์ปัญหาการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุที่ควรปรับปรุงSangdao Laemthong597 Kb
Download this file (c5.pdf)บทที่ 5บทสรุปและข้อเสนอแนะSangdao Laemthong126 Kb
Last Updated on Friday, 24 February 2012 13:24

โครงการทบทวนและสังเคราะห์งานศึกษาวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารการจัดการที่ดิน PDF Print E-mail
กลุ่มงานวิจัยการบริหารจัดการที่ดิน

ปีพุทธศักราช 2552

พลเรือโท อมรเทพ  ณ บางช้าง

            โครงการทบทวนและสังเคราะห์งานศึกษาวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการที่ดินได้ทำการศึกษาทบทวนและสังเคราะห์การศึกษาวิจัยของต่างประเทศที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดการที่ดิน ดังนี้

Attachments:
FileDescriptionUploaderFile size
Download this file (PDF01-04.pdf)เอกสารโครงการทบทวนและสังเคราะห์งานศึกษาวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารการจัดการที่ดินAdministrator229 Kb
Last Updated on Saturday, 27 August 2011 22:11

โครงการศึกษาเพื่อทบทวนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยและต่างประเทศ PDF Print E-mail
กลุ่มงานวิจัยการบริหารจัดการที่ดิน

ปีพุทธศักราช 2552

อารียา  มนัสบุญเพิ่มพูล
เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
วณิชชา  อ่วมแจ้ง

            เนื่องจากปัญหาการใช้ที่ดินที่เกิดขึ้นในเขตเมืองและชนบท เช่น ปัญหาน้ำท่วมขัง ปริมาณพื้นที่สีเขียวน้อย การใช้ที่ดินไม่มีระเบียบ การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม ปัญหาการเข้ามาทำกินในที่ดินของรัฐ ปัญหาดินถล่ม เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาเพื่อทบทวน การบริหารจัดการที่ดินจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจน การศึกษาการวางแผนการใช้ที่ดินในหลายประเทศ เพื่อให้มีการจำแนกที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูกข้าว พื้นที่ปลูกพืชไร่ พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น พื้นที่ป่า พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่เพื่อสันทนาการและพื้นที่อื่นๆ เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน

Attachments:
FileDescriptionUploaderFile size
Download this file (PDF01-05.pdf)เอกสารโครงการศึกษาเพื่อทบทวนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยและต่างประเทศAdministrator157 Kb
Download this file (chap1-intro.pdf)บทที่ 1บทนำSangdao Laemthong76 Kb
Download this file (CHAP2-review.pdf)บทที่ 2การทบทวนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินของต่างประเทศSangdao Laemthong710 Kb
Download this file (chap3-thailaw.pdf)บทที่ 3กฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินSangdao Laemthong303 Kb
Download this file (chap4.pdf)บบที่ 4บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะSangdao Laemthong203 Kb
Download this file (CONTENT.pdf)สารบัญโครงการศึกษาเพื่อทบทวนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยและต่างประเทศSangdao Laemthong94 Kb
Download this file (cover.pdf)หน้าปกโครงการศึกษาเพื่อทบทวนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยและต่างประเทศSangdao Laemthong33 Kb
Last Updated on Monday, 20 February 2012 14:15

โครงการศึกษารวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน PDF Print E-mail
กลุ่มงานวิจัยการบริหารจัดการที่ดิน

ปีพุทธศักราช 2552

นางสาว ภัทรียา  เทพขจร
นางสาว รมณัย  ไชยโกมินทร์

            ในประเทศไทย มีกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินหลายฉบับและมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวนมากซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหลายส่วนราชการ โครงการศึกษารวบรวมกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน จึงได้ทำการศึกษารวบรวมกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ร่างกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษารวบรวมความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและทำให้เกิดความเข้าใจถึง การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินและประชาชนต่อไป

Attachments:
FileDescriptionUploaderFile size
Download this file (PDF01-06.pdf)เอกสารโครงการศึกษารวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินAdministrator86 Kb
Download this file (cover.pdf)หน้าปกหน้าปกSangdao Laemthong66 Kb
Download this file (content.pdf)สารบัญสารบัญSangdao Laemthong72 Kb
Last Updated on Wednesday, 22 February 2012 13:15Copyright 2011 : ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum)
Telephone +66(0)2-9654737-8, Fax +66(0)2-9654739 | Webmaster Email : landforum.mail@gmail.com