English (United Kingdom)

ปฎิทินข่าวประชาสัมพันธ์

 

Notepad-Bloc-notes-icon

ถ้าท่านสนใจทำวิจัย หรือเสนอหัวข้อวิจัย สามารถส่งข้อความมาที่อีเมล
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday31
mod_vvisit_counterThis week100
mod_vvisit_counterLast week243
mod_vvisit_counterThis month343
mod_vvisit_counterLast month1221
mod_vvisit_counterAll82377

ผู้เข้าเยี่ยมชม (20 นาทีก่อน) : 2
Your IP: 192.168.5.254
,
Today: Dec 11, 2018
Home New Project โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความร่วมมือจากพหุภาคีในการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น"
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความร่วมมือจากพหุภาคีในการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น" PDF Print E-mail
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 

ปีพุทธศักราช 2554

นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์


ด้วย ผู้ประสานงานศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์) ได้รับข้อเสนอ “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความร่วมมือจากพหุภาคีในการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น"  ซึ่งเสนอโดย  นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ สังกัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา (เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน)  ทั้งนี้ ผู้ประสานงานได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้การสนับสนุนโครงการนี้ และหัวหน้าโครงการได้ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและได้หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อเสนอโครงการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1) เพื่อชี้ให้เห็นกลไกและมาตรการทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  
2) เพื่อชี้ให้เห็นถึงการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายหลายฉบับในการควบคุมดูแลรักษาพื้นที่ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและขาดความชัดเจนใน อำนาจหน้าที่ระหว่าง อปท. หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค  ภารกิจและอำนาจหน้าที่บางส่วนยังอยู่ในการดำเนินการของหน่วยงานที่ถ่ายโอนหรือผู้กำกับดูแล ทั้งด้านการอนุมัติ อนุญาตการให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่  ตลอดจนขาดการจัดสรรงบประมาณที่โอนมาให้ อปท. ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่ทันต่อสถานการณ์  และไม่เกิดการบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ  ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
3) เพื่อเสนอมาตรการทางกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้บรรลุผลต่อความร่วมมือจากพหุภาคีในการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น
4) เพื่อพัฒนาเครื่องมือในด้านการจัดทำข้อมูล การทำแผนที่ การวางแผนงาน กระบวนการปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลทางนิเวศและสังคม รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น  
5) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างความร่วมมือจากพหุภาคีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น อันได้แก่ ข้อตกลงความร่วมมือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น การจัดทำผังชุมชน วางแผนการใช้ที่ดิน การคุ้มครองพื้นที่ และกระบวนการ/กลไกในการบริหารจัดการของชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัด และระดับตำบล     
6) เพื่อขยายผลเครื่องมือและองค์ความรู้ในการปฏิบัติการแบบความร่วมมือพหุภาคีในการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น จากตำบลที่เป็นแหล่งเรียนรู้ไปสู่ตำบลอื่นๆที่สนใจ

ขอบเขตการศึกษา

พื้นที่ของโครงการมี 6 จังหวัด 25 ตำบล (พื้นที่ ABC ของ สกว.) ได้แก่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์  โดยแนวทางการทำงานสรุปได้ดังนี้
1) ศึกษาบริบทสภาพปัญหาของพื้นที่ ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2) จัดทำแผนงาน การพัฒนาเครื่องมือต่างๆ  กระบวนการเรียนรู้ และสร้างกลไกในการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันในระดับตำบล ทั้ง อปท. ผู้ปกครองท้องที่ และชุมชน การประสานงานจากทุกภาคี
3) การประสานงานจากส่วนราชการในระดับอำเภอ จังหวัด และมีส่วนร่วมในกลไกของการจัดทำนโยบายแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันจากส่วนราชการในระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการบูรณาการในระดับตำบลและอำเภอ
4) ทำการศึกษาเพื่อหาทางออกของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการปฏิบัติการ
5) จัดกระบวนการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและปัญหาทางกฎหมายและนโยบาย และการสรุปบทเรียนกระบวนการดำเนินการร่วมกันตลอดจนมีข้อเสนอต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) นวัตกรรมการพัฒนาเครื่องมือในด้านการจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ การทำแผนที่ การวางแผนงาน กระบวนการปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลทางนิเวศและสังคม รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น  
2) องค์ความรู้ในการสร้างความร่วมมือจากพหุภาคีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น อันได้แก่ ข้อตกลงความร่วมมือ ข้อบัญญัติท้องถิ่น การจัดทำผังชุมชน วางแผนการใช้ที่ดิน การคุ้มครองพื้นที่ และกระบวนการ/กลไกในการบริหารจัดการของชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัด และระดับตำบล  
3) กลไกในการขับเคลื่อนระดับจังหวัดและระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการบูรณาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น
4) ข้อเสนอต่อมาตรการทางกฎหมายและนโยบายในการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น ที่มาจาก อปท. ชุมชน ผู้ปกครองท้องที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด

Attachments:
FileDescriptionUploaderFile size
Download this file (sayamol.pdf)เอกสารแนบโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความร่วมมือจากพหุภาคีในการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นSangdao Laemthong202 Kb
Last Updated on Saturday, 10 March 2012 08:18

Copyright 2011 : ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum)
Telephone +66(0)2-9654737-8, Fax +66(0)2-9654739 | Webmaster Email : landforum.mail@gmail.com