ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum) - โครงการศึกษารวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน
English (United Kingdom)

ปฎิทินข่าวประชาสัมพันธ์

 

Notepad-Bloc-notes-icon

ถ้าท่านสนใจทำวิจัย หรือเสนอหัวข้อวิจัย สามารถส่งข้อความมาที่อีเมล
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday17
mod_vvisit_counterThis week157
mod_vvisit_counterLast week172
mod_vvisit_counterThis month411
mod_vvisit_counterLast month604
mod_vvisit_counterAll78176

ผู้เข้าเยี่ยมชม (20 นาทีก่อน) : 2
Your IP: 192.168.5.254
,
Today: Aug 17, 2018
Home กลุ่มงานวิจัยการบริหารจัดการที่ดิน โครงการศึกษารวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

ผลงานวิจัย

โครงการศึกษารวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน PDF Print E-mail
กลุ่มงานวิจัยการบริหารจัดการที่ดิน

ปีพุทธศักราช 2552

นางสาว ภัทรียา  เทพขจร
นางสาว รมณัย  ไชยโกมินทร์

            ในประเทศไทย มีกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินหลายฉบับและมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวนมากซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหลายส่วนราชการ โครงการศึกษารวบรวมกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน จึงได้ทำการศึกษารวบรวมกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ร่างกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษารวบรวมความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและทำให้เกิดความเข้าใจถึง การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินและประชาชนต่อไป

 

หลักการและเหตุผล

            ปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินหลายฉบับซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ หลายส่วนราชการ ทั้งกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง นอกจากนี้ ในกฎหมายหลายฉบับยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการแต่ละชุดต่างมีอำนาจออกระเบียบต่างๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม กฎหมายนั้นๆ

            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 56 ได้บัญญัติรับรองสิทธิ ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลของทางราชการไว้ โดยให้บุคคลมีสิทธิได้รับทราบและ เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

            เมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินมีจำนวนมาก ทั้งยังมีกฎหมายในลำดับรองอีก ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และระเบียบต่างๆ การรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันโดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทของที่ดินจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้าอ้างอิงและสามารถ นำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงกฎหมายอันเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

            นอกจาก การรวบรวมกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันแล้ว การรวบรวมร่างกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้พร้อมกันจะทำให้ได้ทราบถึงความเป็นมาและแนวทางของกฎหมายที่กำลังจะประกาศใช้บังคับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามร่างกฎหมายที่จะประกาศใช้นั้น ซึ่งร่างกฎหมายแต่ละฉบับต่างแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและทิศทางการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินในอนาคต รวมถึงการศึกษารวบรวมความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และทำให้เกิดความเข้าใจถึงการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการที่ดินและประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษารวบรวมกฎหมายเกี่ยวข้องกับที่ดินทั้งหมด ทำให้สามารถตรวจสอบกฎหมายที่ออกบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
  2. เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่มีความสมบูรณ์และทันสมัย รวมถึงข้อมูลของร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการศึกษา

            รวมรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินทั้งหมด ทั้งกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ได้แก่ ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2547 เป็นต้น และกฎหมายระดับอนุบัญญัติไม่ว่าจะเป็น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบต่างๆ โดยในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวจะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งรวบรวมร่างกฎหมายและความเห็นทางกฎหมายของ คณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องด้วย

วิธีการศึกษา

            ทำการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดิน ทั้งที่เป็นกฎหมายแม่บทหลักและ อนุบัญญัติต่างๆ ระเบียบข้อบังคับที่สำคัญ และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของที่ดิน เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงสะดวกต่อการเข้าถึงกฎหมายของประชาชน

ผลการศึกษา

            ในการศึกษานี้ ได้ทำการศึกษารวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทั้งที่ใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบันและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งความเห็นทางกฎหมายของ คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับที่ดิน โดยการศึกษารวมรวมกฎหมายได้จัดทำเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของที่ดิน และเนื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับจึงได้จัดแบ่งออกเป็น 4 เล่ม ดังนี้

            1. ที่ดินของรัฐ (เล่ม 1/2)
                   1)  สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
                           • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ 4 ลักษณะ 1)
                   2)  ที่ราชพัสดุ
                           • พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
                   3)  การเวนคืนที่ดิน
                           • พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
                   4)  การปฏิรูปที่ดิน
                           • พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
                   5)  ที่ดินเพื่อการศาสนา
                           • พระราชบัญญัติว่าด้วยที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่โรมันคาทอลิกมิสซังในกรุงสยาม
                           • พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณะ ฐานะ ของวัดบาทหลวงโรมัน คาธอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. 128
                           • พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
                           • พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
                   6)  ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์
                            • พระราชบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรอันเกี่ยวแก่ ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2477
                            • พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479

           2. ที่ดินของรัฐ (เล่ม 2/2)
                  1)  ทรัพยากรธรรมชาติ
                            • พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
                            • พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
                            • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
                            • พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510
                            • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
                            • พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535
                            • พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
                  2)  ที่ดินเพื่อการคมนาคม
                            • พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2494
                            • พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
                            • พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการ ขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540
                            • พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542
                            • พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
                            • ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... -
                            • ร่างพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550

            3.  ที่ดินของเอกชน (เล่ม 1/2)
                   1)  ที่ดินเอกชน
                             • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พุทธศักราช 2497
                             • ประมวลกฎหมายที่ดิน
                             • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
                             • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ 1 ลักษณะ 3 และ บรรพ 4)
                   2)  การจัดที่ดิน
                             • พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
                   3)  การจัดรูปที่ดิน
                             • พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517
                             • พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
                   4)  การจัดสรรที่ดิน
                             • พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

            4. ที่ดินของเอกชน (เล่ม 2/2)
                   1)  การผังเมือง
                             • พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
                             • พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
                             • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
                             • พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
                   2)  การเช่าที่ดิน
                             • พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
                             • พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
                   3)  การพัฒนาที่ดิน
                             • พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2511
                   4)  การรังวัดที่ดิน
                             • พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535]
                   5)  ภาษีที่ดิน
                             • พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
                            • พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
                            • ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

            นอกจากนั้น ได้ทำการศึกษารวบรวมกฎหมายระดับอนุบัญญัติต่างๆ ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนด ข้อบัญญัติ และเทศบัญญัติ อย่างไรก็ดี เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีเป็นจำนวนมาก และมีระยะเวลาจำกัด การศึกษารวบรวมกฎหมายระดับอนุบัญญัติต่างๆ จึงเป็นการศึกษารวบรวมเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินและสำหรับกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับเฉพาะท้องที่ได้ทำการรวบรวมไว้เฉพาะชื่อของกฎหมายนั้นๆ

            การศึกษายังได้รวบรวมความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ซึ่งมาจากฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th. ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2551 จำนวน 596 เรื่อง แบ่งออกเป็น 4 เล่ม ดังนี้

  1. ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เล่ม 1/4) ตั้งแต่ พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2525
  2. ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เล่ม 2/4) ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ. 2531
  3. ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เล่ม 3/4) ตั้งแต่ พ.ศ. 2432 ถึง พ.ศ. 2541
  4. ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เล่ม 4/4) ตั้งแต่ พ.ศ. 2442 ถึง พ.ศ. 2551
Attachments:
FileDescriptionUploaderFile size
Download this file (PDF01-06.pdf)เอกสารโครงการศึกษารวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินAdministrator86 Kb
Download this file (cover.pdf)หน้าปกหน้าปกSangdao Laemthong66 Kb
Download this file (content.pdf)สารบัญสารบัญSangdao Laemthong72 Kb
Last Updated on Wednesday, 22 February 2012 13:15

Copyright 2011 : ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum)
Telephone +66(0)2-9654737-8, Fax +66(0)2-9654739 | Webmaster Email : landforum.mail@gmail.com