Notice
การประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น Print
กิจกรรมของศูนย์

จัดโดยโครงการสถาบันศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Research Center Study Forum)
สนับสนุนโดย สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วันที่ 22 ธันวาคม 2551
ณ โรงแรมริชมอนด์

{gallery}landforum/LIF/2551-12-22{/gallery}